Infiintare Intreprinderi Familiale

online

Întreprinderea familiala(IF) este constituita din 2 sau mai multi membri ai unei familii care au obligatia de a se inregistra si de a autoriza functionarea inainte de inceperea activitatii economice.
Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale. De asemenea, acestia pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atât în acelasi domeniu, cât si într-un alt domeniu de activitate economica decât cel în care si-au organizat întreprinderea familiala.
Întreprinderea familiala nu poate angaja terte persoane cu contract de munca.
Membrii unei întreprinderi familiale sunt asigurati în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si au dreptul de a fi asigurati în sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, în conditiile prevazute de lege.
În scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, întreprinderea familiala, prin reprezentantul sau, poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzatori persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei sectiuni
Caracteristici ale Intreprinderii Familiale:
– intreprinderea familiala se constituie printr-un acord de constituire, incheiat de membrii familiei in forma scrisa, ca o conditie de validitate;
– prin acordul de constituire trebuie desemnat din randul membrilor intreprinderii familiale, o persoana care va reprezenta interesele acesteia;
– reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele intreprinderii familiale in temeiul unei procuri speciale, sub forma unui inscris sub semnatura privata;
– prin acordul de constituire a intreprinderii familiale, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectatiune.
Membrii întreprinderii familiale sunt comercianti persoane fizice de la data înregistrarii acesteia în Registrul Comertului si raspund solidar si indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, în completare, cu întreg patrimoniul, corespunzator cotelor de participare.
Actele de dispozitie asupra bunurilor afectate activitatii întreprinderii familiale se vor lua cu acceptul majoritatii simple a membrilor întreprinderii, cu conditia ca aceasta majoritate sa includa si acordul proprietarului bunului care va face obiectul actului.

ACTE NECESARE

Pentru infiintare intreprindere familiala(IF) trebuie sa ne puneti la dispozitie  urmatoarele documente:

1.Copie C.I./B.I./Pasaport pentru membrii intreprinderii familiale;
2.Actul de proprietate al imobilului unde isi  va avea sediul intreprinderea familiala;
3.Contract de comodat, contract de inchiriere, declaratie de luare in spatiu sau orice  alt act  juridic careconfera dreptul de folosinta asupra spatiului in care se va stabili sediul IF;
4.Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor ;
5.Documente care sa ateste pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala ;
6.Specimen de semnatura al reprezentantului intreprinderii familiale.

TOTUL ESTE ONLINE! FARA DEPLASARE DIN PARTEA DUMNEAVOASTRA!

 

Formular Persoane Juridice

Formular Persoane Fizice

Denumire firma

Sediu Social.

Activitate principala

C.U.I.

Nr. de ordine in Registrul Comertului.

Nume asociat/administrator

Upload act constitutiv

Nume asociat/administrator

Upload Copie CI asociat/administrator

Email

Telefon

Observatii